Szayana

24 teksty – auto­rem jest Szayana.

znów wy­bucha w nas per­ma­nen­tne siódme niebo, nie pa­nuje nad zmysłami, mo­je oczy są ocza­mi wa­riata kiedy spo­tykają się z twoimi ocza­mi - Grabaż 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2010, 21:31

do­piero gdy ktoś zni­ka z nasze­go życia zda­jemy so­bie spra­wie jak wiele dla nas znaczył 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 20:10

tak bar­dzo wal­czy­my o swo­je, wiedząc jed­nocześnie, że ten świat tak na praw­de nie znaczy nic 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2010, 21:39

krzy­kiem nic nie zdziałasz.
tyl­ko mil­cze­niem dasz do zro­zumienia ludziom żeby Cię słuchali 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2010, 18:50

a zo­bacz ile możesz zys­kać sto­sując się tyl­ko do 10zdań... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2010, 19:57

a gdy­by tak za­mienić się ciałami z przy­jacielem, może wte­dy bym spoj­rzała na siebie je­go ocza­mi i może dos­trzegła swoją praw­dziwą wartość 

myśl
zebrała 27 fiszek • 13 października 2010, 17:35

życie to teatr, ale pa­miętaj że to ty jes­teś reżyse­rem i w każdej chwi­li możesz zmienić scenariusz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 października 2010, 09:59

kiedyś spoj­rzę Ci w oczy i dos­trzegę głębie Twej duszy; te praw­dzi­we oblicze 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 października 2010, 21:18

nie re­zyg­nuj ze szczęścia, które da­je ci Bóg, jeżeli tyl­ko jes­teś w sta­nie podążyć je­go ścieżkami 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2010, 14:42

naj­wspa­nial­sze życie w chwili 

myśl • 12 sierpnia 2010, 17:21
Szayana

"Lepiej żeby nienawidzili mnie za to kim jestem niż kochali kogoś kim nigdy nie będę! " - Cobain

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szayana

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność